Juny 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució de data 18 de gener de 2017, per la qual s'aprova la constitució d'una borsa de zelador turístic i comercial per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Enllaç a:
· Anunci en pdf

---------------------------------
Acta de valoració dels mèrits i llista provisional de les puntuacions finals del procediment selectiu zelador turístic i comercial
Els aspirants disposen de 3 dies hàbils per presentar al·legacions (Data publicació: 10/01/2017)

Enllaç a:
· Llista en pdf

----------------------------------
Anunci del termini de presentació de mèrits de la convocatòria de constitució d'una borsa de treball de zelador turístic i comercial

Enllaç a:
· Anunci en pdf


--------------------------
Llista provisional de puntuacions del tercer exercici de la convocatòria de constitució d'una borsa de treball de zelador turístic i comercial

Llista provisional aspirants aprovats del tercer exercici de la convocatòria de constitució d'una borsa de treball de zelador turístic i comercial
Els aspirants disposen de 3 dies hàbils per presentar al·legacions (Data publicació: 15/12/2016)

Enllaç a:
· Acta en pdf


--------------------------------------
Acta del tercer exercici i d'obertura de sobres de la convocatòria de constitució d'una borsa de treball de zelador turístic i comercial

Enllaç a:
· Acta en pdf
· Acta data obertura de sobres

--------------------------------
Llista definitiva de persones aprovades del segon exercici de la convocatòria de constitució d'una borsa de treball de zelador turístic i comercial

Publicació de l'acta de resolució de les al·legacions i llista definitiva de persones aprovades del segon exercici-zelador turistic i comercial-realitzat el passat dia 23 de novembre. (Les persones que han superat aquest examen estan convocades pel proper dia 14 de desembre a les 09.30 h, per a la realització del tercer exercici)

Enllaç a:
· Acta en pdf

-------------------------------------
Acta aprovats/des segon exercici de la convocatòria de constitució d'una borsa de treball de zelador turístic i comercial
Els interessats disposen de tres dies hàbils per formular al·legacions (Data de publicació: 24 de novembre de 2016).

Enllaç a:
· Listado aprobados/as en pdf

--------------------------------
Acta segon exercici i anunci obertura sobres de la convocatòria de constitució d'una borsa de treball de zelador turístic i comercial

Enllaç a:
· Acta segon exercici
· Anunci obertura de sobres

-----------------------------
Acta valoració primer exercici de la convocatòria de constitució d'una borsa de treball de zelador turístic i comercial
Els interessats disposen de tres dies hàbils per formular al·legacions (data de publicació: dimecres 16 de novembre de 2016)

Enllaç a :
· Acta en pdf

---------------------------
Llista definitiva admesos i exclosos convocatòria de constitució d'una borsa de treball de zelador turístic i comercial


Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf

----------------------------------
Llista provisional admesos i exclosos convocatòria de constitució d'una borsa de treball de zelador turístic i comercial

Llista provisional admesos i exclosos convocatòria de constitució d'una borsa de treball de zelador turístic i comercial

Enllaç a:
· Llistat en pdf

--------------------------------------------------

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de zelador turístic i comercial per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 8 de juny fins el 20 de juny de 2016, ambdós inclusos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
- Plaça Espanya, 1 – Dalt Vila
- SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.

2) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document oficial acreditatiu de la personalitat. 

3) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l’òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d’acord amb la normativa vigent.

 4) Resguard justificatiu d’haver ingressat íntegrament els drets d’examen.
A l'efecte de realitzar el pagament haurà d'expedir-se una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen realitzant el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33%. En aquest cas s'haurà d'acreditar la discapacitat.

La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

Nota:
Tots aquells mèrits avaluables d'acord amb el barem establert a l'Annex  II de les presents bases, no s'han d'adjuntar a la sol·licitud, atès que només els han de presentar, mitjançant l'original o la fotocòpia compulsada o acarada, aquelles persones que hagin superat la fase d'oposició.
A aquest efecte la Comissió de Valoració establirà un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició, per tal que les persones aspirants presentin aquesta documentació en el Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa. Els mèrits al·legats i no justificats pels aspirants en la forma indicada no es valoren. En aquest cas, els mèrits es computen a data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu.

Enllaç a:
· Bases publicades al BOIB
· Anunci del decret d'Alcaldia d'aprovació de les bases i la convocatòria
· Model normalitzat de sol·licitud