abril 13, 2024
Portal de Transparència

1. Les dades biogràfiques de l'Alcalde/sa i dels regidors/es de l'Ajuntament, especificant com a mínim el seu(s) nom(s) i cognoms, càrrec actual, foto, ressenya biogràfica - mínim de quatre línies cada un - o el seu CV, així com les seves adreces electròniques.
· Organigrama municipal

2. L'agenda institucional de l'alcalde/essa, amb indicació i el detall de les activitats ja celebrades tant com aquelles programades per a la seva pròxima realització (data, hora, lloc, descripció de l'activitat i principals participants).
· Agenda de l'alcalde i dels membres de l'equip de govern

3. Es publiquen de forma detallada i individualitzada les despeses de viatge de l'Alcalde/sa, i dels altres càrrecs electes de l'Ajuntament.

· 2022 Despeses de viatge Òrgans de Govern
· 2022 Despeses de viatge Turisme
· 2022 Despeses de viatge Administració General
· 2021 Despeses de viatge Turisme
· 2021 Despeses de viatge Òrgans de Govern
· 2021 Despeses de viatge Administració General

· 2020 Despeses de viatge Òrgans de Govern
· 2020 Despeses de viatge Turisme
· 2019 Despeses de viatge Òrgans de Govern
· 2019 Despeses de viatge Turisme
· 2018 Despeses de viatge Òrgans de Govern
· 2018 1r a 3r trimestre: Despeses de viatge Turisme
· 2017 Despeses de viatge Òrgans de Govern
· 2017 Despeses de viatge Turisme

4. La Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'Ajuntament, així com la relació individualitzada de càrrecs (llocs) de confiança o Personal eventual, i l'import individual o col·lectiu de les retribucions.
- Relació de llocs de feina 2022 (BOIB)
- Relació de llocs de feina 2021 (BOIB)
- Relació de llocs de feina 2020
- Relació de llocs de feina 2019
- Relació de llocs de feina 2018
- Relació de llocs de feina 2017
- Personal eventual

5. Les dades bàsiques de tots i cadascun dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i/o societats municipals, amb indicació detallada del seu objecte social, així com els enllaços a les webs dels mateixos (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes s'indicarà expressament a la web i no puntuarà com a part de l'índex).
- Organismes municipals

6. La Relació de Llocs de Treball (RLT) o plantilles de personal dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals al complet, indicant la denominació dels llocs i les places de cada càrrec de confiança en ells existents (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes s'indicarà expressament a la web i no puntuarà com a part de l'índex) .
- Relació de llocs de feina 2022 (BOIB)
- Relació de llocs de feina 2021 (BOIB)
- Relació de llocs de treball MACE
- Relació de llocs de treball Patronat Municipal de Música
- Relació de llocs de treball Patronat Municipal d'Esports
- Relació de llocs de treball INVISA: no n'hi ha d'espefícament adscrits per pressupost
- Relació de llocs de treball CEPH: no n'hi ha d'espefícament adscrits per pressupost

7. Les retribucions percebudes pels alts càrrecs (almenys de tots els càrrecs electes i dels directors generals si n'hi ha) de l'Ajuntament i dels màxims responsables de les entitats participades pel mateix.
· Dades i CV càrrecs electes

8. El Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de l'Ajuntament.
· Dades i CV càrrecs electes