Julio 15, 2024

Exp. Núm 16/11

"Realització del concert de Sergio Dalma el 5 d'agost de 2011, dins del programa de les Festes de la Terra 2011"

- Data formalització contracte: 28 de juliol de 2011

-----------------------------------------


ADJUDICACIÓ
- Entitat: BELVILA, S.L
.
- Data: 26 de juliol de 2011
- Import: trenta-quatre mil euros (34.000 €)
- IVA: sis mil cent vint euros (6.120 €)
- Preu Total: quaranta mil cent vint euros (40.120 €)
- Termini formalització contracte: 18 d'agost de 2011
Data difusió: 28 de juliol de 2011

Exp. Núm. 12/11

"Gestión de servicios públicos para la redacción de proyecto, financiación y ejecución de las obras de demolición de las actuales instalaciones de la piscina de Can Misses, la ejecución de las obras de una nueva instalación deportiva, y su posterior explotación, bajo la modalidad de concesión administrativa


Al Boib núm. 85 de data 7 de juny de 2011 s'exposa al públic per termini de trenta dies el Reglament de les instal·lacions i serveis esportius municipals i l'avantprojecte d'explotació i de les obres, trobant-se la documentació a disposició dels interessats, al Negociat de Contractació de l'Ajuntament d'Eivissa, Carrer Canàries, 35, 2, planta, Edifici Sa Colomina.

Exp. Núm. 13/11

"Servicios de limpieza del espacio público y recogida de residuos municipales"

Nota a 17 de juny de 2011:
"Mitjançant la present es comunica el següent:
 
SUSPENSIÓ DEL PERÍODE DE PRESENTACIÓ D'OFERTES PEL CONTRACTE DE '“SERVEI PÚBLIC DE NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC I RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS DEL MUNICIPI D'EIVISSA”, PUBLICAT AL BOIB NÚM. 77 DE DATA 26-05-2011, EDICTE NUM. 11.454.
DECRET.- Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Eivissa de data 18 de maig de 2011 mitjançant el qual s’acordà l’aprovació de l’expedient de contractació del contracte del servei públic de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals del municipi d’Eivissa i es procedí a convocar la licitació del citat servei públic, essent objecte de publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 77 de 26 de maig de 2011.
Havent-se rebut reclamacions al plec de clàusules administratives particulars dins el termini previst en el mencionat anunci per a formulació d’aquestes, vistos els diversos escrits presentats per empreses interessades en el procediment de licitació en els que es formulen diferents consultes relatives al contingut dels plecs, i vistos els informes emesos pels Serveis Tècnics Municipals i Secretaria General dels quals se’n desprèn la procedència de suspendre el termini de presentació d’ofertes a fi de poder estudiar i resoldre les reclamacions, i les consultes formulades, i posteriorment poder realitzar la reunió informativa prevista a la clàusula 35 del plec de clàusules administratives particulars amb una antelació suficient a la finalització del termini de presentació d’ofertes que possibiliti la correcte presentació de les mateixes per part dels licitadors.
A la vista de lo anterior, de conformitat als informes citats i essent necessari la suspensió del termini de licitació a fi de que per part de l’òrgan competent es resolguin les reclamacions presentades, de conformitat al previst a l’article 188.3 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears RESOLC:
PRIMER.- Suspendre el període de presentació de proposicions pel contracte de gestió del servei públic de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals d’Eivissa, publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears de data 26 de maig de 2011 fins que es resolguin les reclamacions presentades. La represa del termini de presentació d’ofertes serà publicada al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Eivissa i al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
SEGON.- Que es procedeix a la publicació del present Decret al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Eivissa.
Eivissa a 17 de juny de 2011
L'ALCALDESSA
Sgt. Marienna Sánchez Jáuregui Martínez."
 
---------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: fins el 27 de juny de 2011

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Annexes al plec tècnic
· Estudi econòmic
· Boib Núm.77, anunci 11454, de data 26 de maig de 2011
· Annexe II: Obres al parc central

Exp. Núm 52/10

"Adquisició, instal·lació i manteniment de cinc càmeres per al control i vigilància del trànsit per a la Policia Local d'Eivissa"

- Data formalització contracte: 28 de juliol de 2011
Data difusió: 30/08/2011


---------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ
- Entitat:  TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.
- Data: 14 de juliol de 2011
- Import: trenta-vuit mil cent tretze euros amb trenta-tres cèntims (38.113´33 €)
 -IVA: sis mil vuit-cents seixanta euros amb trenta-nou cèntims (6.860´39 €)
-Preu Total: quaranta-quatre mil nou-cents setanta-tres euros amb setanta-dos cèntims (44.973´72 €)
-Termini formalització contracte: 11 d'agost de 2011
Data difusió: 26 de juliol de 2011


-----------------------------------------------------------
"Reunida la Mesa en data 2 de maig de 2011 per l'obertura de la proposició econòmica i tècnica (sobre núm.2), es proposà passar l'expedient complet a informe del tècnic corresponent a fi d'emetre el corresponent informe.
Us comuniquem que havent-se emès l'esmentat informe, la Mesa es reunirà el dia 9 de maig de 2011 a les 10,00 hores, a les dependències municipals del Carrer Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, de la Ciutat d'Eivissa."
Data de difusió: 05/05/2011

Exp. Núm. 8/11

"Assistència tècnica per al centre cultural Can Ventosa"

"NOTA A 9 DE MAIG:
Segons Decret d'alcaldia de data 4 de maig de 2011, s'ha procedit a declarar deserta la present licitació, doncs la única oferta presentada no compleix amb els requisits exigits als plecs reguladors de la licitació."

Leer más...

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320