Junio 20, 2024

Exp. Núm 2/12 C

“Projecte de rehabilitació i acondicionament de l'Obervatori Astronòmic de la Necròpolis des Puig des Molins”

ADJUDICACIÓ
Entitat: REFOART, S.L.
Data:  19 de març de 2013
Import: seixanta-set mil dos-cents vuitanta-nou euros amb noranta-vuit cèntims (67.289,98 €)
IVA: catorce mil cent trenta euros amb vuitanta-nou cèntims (14.130,89 €)
Preu Total: vuitanta-un mil quatre-cents vint euros amb vuitanta-set cèntims (81.420,87 €)
Data formalització contracte: 25 de març de 2013

Leer más...

Exp. Núm 2/12

“Serveis d’assessorament per confeccionar els expedients de contractació de la gestió del servei públic de recollida i transport dels residus sòlids municipals així com la neteja viaria municipal"

ADJUDICACIÓ
- Entitat: JULIO SANCHEZ MENDEZ
- Data: 2 d'octubre de 2012
- Import: quaranta-nou mil cinc-cents euros (49.500 €)
- IVA: deu mil tres-cents noranta-cinc euros (10.395 €)
-Preu Total: cinquanta-nou mil vuit-cents noranta-cinc euros (59.895 €)
-Data formalització contracte: 4 d'octubre de 2012

Exp. Núm.: P 6/11

"Alienació de places d'aparcament de l'edifici wallis 24, plantes soterrani -1 i soterrani -2, amb accés al Carrer de Pere Francès, núm. 7-9"

Nota a 7 de març de 2013: Es fa saber a tots els licitadors que poden passar a recollir les notificacions de les adjudicacions definitives així com les corresponents liquidacions dels parkings adjudicats a les dependències municipals del Negociat de Contractació, sites al C/ de Canàries, núm.35, Edifici Sa Colomina, 2ª planta, de la ciutat d'Eivissa de 9:00 a 14:00 hores

Leer más...

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320