Mai 20, 2022

ajuntamentdaltvila

Parcs infantils

El municipi d'Eivissa compta amb 24 parcs infantils endreçats amb totes les mesures de seguretat necessàries perquè els més petits puguin gaudir sense perill de les seves estones d'oci.

Per garantir aquesta seguretat, una tècnica municipal s'encarrega de revisar totes les incidències que transmet a una empresa de manteniment externa, que vetla també de la substitució de tots els elements i de la seva neteja.

A més, l'Ajuntament ha iniciat la instal·lació de diversos gronxadors adaptats per a infants amb discapacitat. Aquests poden trobar-se a la plaça Albert i Nieto, as Viver o al passeig de Joan Carles I, entre d'altres.

L'objectiu d'aquest equip de govern és seguir treballant perquè el municipi es converteixi en una ciutat accessible per a tothom, començant pels més petits.

Neteja viària

El passat 13 de juny de 2016 va començar a operar la nova contracta del servei de neteja viària i de platges i la recollida de residus amb l'objectiu de modernitzar i actualitzar tots els plans de neteja a les necessitats de cada zona. La contracta anterior va estar operativa durant més de vint anys i s'havia fet imprescindible actualitzar els seus serveis. La nova adjudicatària, Valoriza Serveis Mediambientals S. A., implantarà totes les millores previstes al llarg de sis mesos i realitzarà el servei durant els propers 10 anys.

Valoriza Serveis Mediambientals S. A. compta amb una flota de camions que, en el 80% dels casos, funcionen amb gas natural, mentre que la maquinària que s'utilitza funciona en un 90% amb energies netes. Es tracta d'endreçar el territori d'Eivissa amb un sistema més sostenible, en reduir els nivells d'emissió i un ús més eficient de l'aigua. La nova empresa desenvoluparà també un calendari d'actuacions per realitzar les neteges per barri.

Per comptar amb una ciutat neta, els sistemes de neteja més habituals són:

Escombrat manual: Equips humans de neteja escombren i netegen els carrers de la ciutat

Escombrat mecànic (amb màquina de raspalls): Petits camions de neteja escombren i aspiren tot tipus de brutícia.

Escombrat mixt (combinació dels anteriors): Amb l'ajuda de petits camions de neteja, els equips humans netegen els carrers en profunditat.

La neteja manual o mecànica: Es tracta de projectar aigua a pressió contra els residus dipositats a la superfície viària a fi d’arrencar-los i arrossegar-los fins a l'embornal de clavegueram més pròxim. La neteja està considerada com el tractament de neteja viària més eficaç.

Així mateix, no només s'actua en carrers de la ciutat sinó que també s'encarrega de la neteja dels parcs infantils, el buidatge de papereres, l'adequació dels pipicans o la neteja de platges.


Contenidors
Al territori municipal es poden trobar més de 1.300 contenidors, dels quals prop de 700 estan destinats als residus (contenidors grisos) mentre que la resta corresponen al reciclatge (vidre, paper i cartó i recollida d'envasos). Així mateix, al municipi també es poden trobar contenidors destinats al reciclatge d'oli o a la recollida de tèxtils i jugarois.


Punts Nets
A l'illa d'Eivissa, i de forma mancomunada, també hi ha fins a sis deixalleries o “punts nets”. Es tracta d'espais on el ciutadà pot dipositar tot allò que no es llença als contenidors de recollida selectiva, com poden ser les restes de poda, residus perillosos o de gran volum.
Amb la utilització d'aquests deixalleries es contribueix a millorar el procés de reciclatge, i es col·labora de manera activa en la preservació del medi ambient.

Els horaris d'aquests punts nets són els dilluns d’11.30 h a 13.30 h i de 15.30 h a 20.00 h. De dimarts a dissabte, els centres estan oberts de 10.00 h a 13.30 h i de 15.30h a 20.00 h. Els diumenges obren en horari de matí (de 10 h a 13.30 h).

· Xarxa de deixalleries d'Eivissa


Recollida de mobles o objectes vells

Per dipositar estris o mobles vells, els residents del municipi d'Eivissa han de trucar al telèfon gratuït 900200218 o mitjançant el formulari de recollida d'estris vells per concretar dia, hora i lloc per al seu dipòsit i facilitar així la correcta recollida de residus domèstics voluminosos. En cas d'electrodomèstics, aquests hauran de ser traslladats als punts nets.

La normativa municipal de gestió de residus estableix sancions per l'ús incorrecte dels contenidors o per l'abocament il·legal d'estris en el territori municipal. Amb això, l'Ajuntament d'Eivissa busca la complicitat dels ciutadans per garantir la neteja i salubritat de l'espai públic.


Consells bones pràctiques per mantenir la ciutat neta
Llença les escombraries dins del contenidor i respectant els horaris.
Recicla tot el que puguis i diposita-ho al contenidor corresponent
No abandonis mobles vells i estris en els voltants dels contenidors. Concreta una cita perquè siguin recollides.
Utilitza les papereres de forma correcta tant en l'entorn urbà com a les platges.
No dipositis bosses d'escombraries a les papereres.
Recull els excrements de la teua mascota.
No utilitzis el mobiliari urbà per fer grafits, enganxar adhesius o cartells.

Parcs i jardins

La Regidoria de Medi Ambient de la ciutat d'Eivissa té dins dels seus competència l'adequació, conservació i manteniment dels parcs i zones verdes del municipi.

Per tal de millorar el nivell de qualitat dels veïns d'Eivissa i oferir-los espais d'oci i esplai en bon estat, una brigada especial de jardineria s'ocupa de la cura d'aquestes zones verdes.

Per al departament, la conservació i increment de les zones verdes del municipi és una mostra d'apostar per un desenvolupament sostenible de la ciutat i el manteniment d'un entorn urbà net i confortable.

La neteja del municipi és una preocupació constant d'aquest Ajuntament que ha de ser compartida amb els veïns i amb la qual s'ha de comptar amb la participació de tots i amb més afany als parcs i zones verdes del municipi d’Eivissa.

Per poblar aquests jardins i zones verdes es trien espècies pròpies del clima mediterrani o de bona adaptació, resistents a la sequera per així aplicar criteris de sostenibilitat i millorar el sistema de reg. De fet, als carrers de la ciutat d'Eivissa hi ha plantades unes 49 espècies d'arbres. Cadascuna d'elles aporta unes notes de color, fullatge i perfum diferents. D'aquesta manera cada carrer té la seva pròpia identitat i es milloren les condicions ambientals.

La brigada de jardineria s'encarrega de la protecció fitosanitària, mitjançant tractaments biològics, que són mediambientalment sostenibles i no afecten la fauna existent a les zones verdes.

Cicle integral de l'aigua

L'aigua és un bé indispensable per a la vida, el medi i les persones. Es tracta d'un recurs escàs i fràgil que requereix ser distribuït, tractat i destinat de forma eficaç i aquesta és una de les competències de la Regidoria, que busca la sostenibilitat ambiental, econòmica i social.
Per això, en aquest sistema de gestió sostenible de l'aigua, es persegueix un ús responsable i eficient que garanteixi la seva preservació i disponibilitat futura.

El municipi d'Eivissa es proveeix de fins a set captacions que són la dessaladora d'Eivissa, que depèn de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (Abaqua), la dessaladora de Sant Antoni, a través de la interconnexió- i de cinc pous. Aquests pous són els anomenats Cas Corp I, Cas Corp II, Es Fornàs, Can Fita i Can Costa.

L'aigua dels pous de Can Costa i Can Fita i de la interconnexió arriba directament al dipòsit general del municipi d'Eivissa, ubicat al puig Negre.

En canvi, l'aigua procedent de la dessaladora i dels pous de Cas Corp I i ​​II i Es Fornàs, arriba a una arqueta de rebombament situada al vessant del puig Negre.

Des d'aquest dipòsit municipal és des d'on se subministra el servei als ciutadans a través de la xarxa de sanejament. Tot i així, i perquè l'aigua arribi amb la suficient pressió a la zona de Dalt Vila, hi ha una estació de bombament anomenada Sant Josep, situada a la zona antiga i que impulsa l'aigua a la zona més alta de Dalt Vila.

La conducció que uneix les dues dessaladores, la d'Eivissa i Sant Antoni, i que en un futur se li sumarà la interconnexió amb Santa Eulària, permet configurar un sistema integral de dessalament per tal de poder cobrir els consums puntes que es donen en els mesos d'estiu o proveir en cas d’avaries.

La dessaladora d'Eivissa, per la seva banda, té una producció de 13.000 m3 diaris, que equival al subministrament d'uns 65.000 habitants i dóna servei al dipòsit municipal d'Eivissa i als municipis de Sant Antoni i Sant Josep.

La xarxa de sanejament del municipi d'Eivissa és una de les que menys pèrdues registra de tota l'illa. Tot i així, i per tal de minimitzar aquestes fuites i aprofitar al màxim l'aigua, des del Consistori es duen a terme tot un seguit d'obres per substituir i modernitzar aquestes conduccions.

La gestió del manteniment de totes les conduccions i de vetllar pel bon subministrament de l'aigua és de l'empresa concessionària Aqualia.

Així mateix també es pot informar de qualsevol incidència en el servei d'atenció al ciutadà Línia Verda.

Aqualia
Carrer de Sant Cristòfol, 24
902186018-971194436

Normativa
Per garantir el subministrament i la protecció del recurs hi ha normativa específica com pot ser el Pla Hidrològic de les Illes Balears així com el decret de sequera, impulsat des de l'estiu de 2015, després de la situació d'extrema gravetat en què es troben les masses d'aigua d’Eivissa.

PLA HIDROLÒGIC DE BALEARS
En un territori com el de les Illes Balears l'aigua és un recurs escàs, però que sense el qual no es pot concebre la vida, per això ha de protegir-se i no només per l'evident implicació d'aquest recurs en la preservació del medi natural de les illes, sinó també perquè forma part del patrimoni etnològic de la comunitat autònoma. Per això hi ha una normativa, el Pla Hidrològic de les Illes Balears, on s'estableix un marc de protecció de les aigües superficials continentals, les aigües costaneres i de transició, a més de les aigües subterrànies.

Aquest pla té com a objectiu prevenir el deteriorament de l'estat de les aigües subterrànies i superficials i protegir, millorar i regenerar totes les masses d'aigua superficial, entre d’altres.

DECRET DE SEQUERA
Les escasses pluges registrades al llarg d'aquests anys ha fet que les reserves hídriques disminueixin a nivells preocupants. Per aquest motiu el Govern balear, competent en la matèria, ha aprovat un decret de sequera en el qual s'adopten les mesures urgents i excepcionals de gestió dels recursos hídrics per pal·liar i corregir els seus efectes.

En aquesta línia també s'estan impulsant campanyes de conscienciació perquè tots els ciutadans siguin conscients del bé escàs que és l'aigua. L'Ajuntament d'Eivissa també s'ha sumat a aquestes campanyes per tal de corregir la situació de sequera.

Medi ambient
Nombre d`articles:
21
Agenda Local 21
Nombre d`articles:
7
Butlletí Agenda Local 21
Nombre d`articles:
1
Agenda Local 21 Organització
Nombre d`articles:
4
Agenda Local
Nombre d`articles:
1
Gestió
Nombre d`articles:
1
Platges
Nombre d`articles:
4
Urbanisme
Nombre d`articles:
6
Patrimoni
Nombre d`articles:
25
Declaració Unesco
Nombre d`articles:
1
Museus
Nombre d`articles:
7
Consorci
Nombre d`articles:
2
Història de la ciutat d'Eivissa
Nombre d`articles:
1
Béns catalogats
Nombre d`articles:
4
Espais d'interés
Nombre d`articles:
9
Mobilitat
Nombre d`articles:
9
Policia Local
Nombre d`articles:
1
Vies públiques
Nombre d`articles:
7
Comerç
Nombre d`articles:
8
Salut Pública
Nombre d`articles:
2