Setembre 26, 2023

ajuntamentdaltvila

A peu a l’escola

DESCRIPCIÓ EL PROJECTE | QUI ES POT INSCRIUREORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL SERVEI | ALTA EN EL SERVEI | DOCUMENTACIÓ | HORARIS


El camí escolar pretén fomentar l'activitat física dels escolars i la seua independència, promovent un model de mobilitat sostenible que redueixi l'ús del vehicle privat per als desplaçaments al col·legi. La idea és garantir una ruta segura perquè els escolars puguin acudir als centres educatius caminant, cosa que repercutirà positivament en el trànsit en reduir la congestió circulatòria i, per tant, les emissions de gasos contaminants als voltants dels centres.
Els camins escolars es desenvoluparan gràcies al projecte 'Ibiza, cohesión social e integración de barrios', iniciativa presentada a la convocatòria de Fons FEDER a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública per al finançament d'Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI), dins del programa "Una manera de hacer Europa" de la Unió Europea.

Els objectius fonamentals del projecte són:
Afavorir la seguretat. Aconseguir que Eivissa sigui un lloc més habitable, segur i sostenible, i aconseguir que l'entrada i sortida dels centres educatius no sigui un moment de conflicte urbà a causa de la gran acumulació de cotxes i la congestió dels seus accessos. La disminució del volum del trànsit de vehicles i l'establiment d'una ruta més segura minimitzen la possibilitat que es produeixin accidents.
Reducció del trànsit i millora del medi ambient. El menor ús del vehicle a motor contribueix a la descongestió del trànsit, l'estalvi de combustible, crear hàbits de mobilitat sostenible en els més petits, i comporta la consegüent disminució en l'emissió de contaminants atmosfèrics i la millora de la qualitat de vida.
Fomentar la participació i l'experiència compartida. Els nens i nenes tenen dret a opinar, a través del centre escolar, en els assumptes que els afecten i a participar de forma activa per millorar el seu entorn. Desplaçar-se de forma col·lectiva afavoreix la convivència i permet compartir l'espai públic fomentant comportaments respectuosos, segurs i responsables.
Fomentar l'autonomia dels infants i la convivència entre ells. El projecte pot contribuir al desenvolupament de l’infant. Els adults han de promoure la seua confiança i autonomia de forma progressiva, potenciant habilitats com l'observació o l'orientació, de manera que pugui realitzar els seus desplaçaments sense la companyia de l'adult.
Millorar la salut. Generar hàbits més saludables. Els hàbits saludables com caminar augmenten l'activitat física, en contra del sedentarisme que suposa desplaçar-se amb cotxe.
Crear ciutat. Unir esforços per aconseguir una ciutat on nens i nenes puguin jugar, experimentar, aprendre i conviure entre ells i amb els adults en un entorn més amable, saludable i segur. El que és bo per als infants, és bo per a tots els ciutadans.

En aquest moment s’han executat dos rutes pilot: Ruta 1 (CC Joan XXIII – CEIP Portal Nou, CC Nostra Sra. de la Consolació) i Ruta 9 (CEIP Cas Serres i CEIP Poeta Villangómez) d‘un total de nou previstes que portaran per itineraris segurs a tots els escolars als centres educatius del municipi des de qualsevol extrem de la ciutat.

QUI ES POT INSCRIURE 
Els menors que ho desitgin que es trobin escolaritzats entre 1r i 6è de primària dels següents centres educatius pertanyents al municipi d'Eivissa:
CC Sa Real,
CC La Consolació
CEIP Portal Nou
CEIP Cas Serres
CEIP Poeta Villangómez

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL SERVEI
El servei s'organitza per rutes adscrites als diferents col·legis. Els participants s'adhereixen mitjançant subscripció a la ruta més convenient al seu desplaçament. Cada participant va identificat amb una targeta identificativa i un peto identificatiu per ruta que l’associa unipersonalment a una ruta i al seu col·legi.

El servei té distribuïdes capçaleres de ruta a una distància màxima d’1,5 Km del col·legi corresponent a aquesta ruta i estacions cada 250 m aproximadament.

Usuaris/àries del servei
Poden ser participants del servei d'acompanyament tots els alumnes d'ensenyament primari dels col·legis assenyalats, amb autorització expressa del pare, mare o tutor legal del menor.
També poden ser participants els infants que estiguin impedits per malaltia o minusvalidesa si el pare, mare o tutor/a legal així ho declaren explícitament.

ALTA EN EL SERVEI
Tota la informació sobre com fer el tràmit es troba disponible a la pàgina web de l'Ajuntament www.eivissa.es on es pot descarregar el model d’instància que s’ha d’emplenar i signar, i adjuntar la documentació sol·licitada. Aquesta instància, junt amb la documentació, es presenta a través del Registre d’Entrada de l’Ajuntament. Els pares i mares o els tutors que no puguin formalitzar la inscripció a través del Registre d’Entrada la poden lliurar al centre educatiu.

Una vegada donat d'alta s'emet una targeta personalitzada i identificativa, i uns petos identificatius que han de portar tots els alumnes inscrits al servei.

El participant ha de portar la targeta identificativa quan estigui utilitzant el servei, que estarà vigent mentre es trobi en situació d'alta. La targeta és personal i intransferible.

En cas de pèrdua o deterioració de la targeta d'alta en el servei, el participant ha de notificar-ho per tal que se li emeti una nova targeta. Els monitors de la ruta corresponent li lliuraran la nova targeta.

Documentació necessària
S’ha de presentar la següent documentació:
• Instància signada electrònicament o en paper pel pare, mare o tutor de cada menor on es faci constar e-mail, telèfon de contacte i possibles al·lèrgies a medicaments del menor.
• DNI de la persona sol·licitant (mare, pare o tutor)
• Llibre de família
• Autorització signada per l’altre titular de la pàtria potestat, en el seu cas, autoritzant aquest servei pel seu/a fill/a ó acreditació de la representació legal.
• Si és el cas, DNI de l’altre titular de la pàtria potestat.
En el cas de no presentar l’autorització signada per l’altre titular de la pàtria potestat i el DNI de l’altre persona titular d’aquesta, cal signar la següent Declaració Responsable segons redacció que figura en instància:
«La persona sol·licitant declara ser la persona responsable legal del menor participant i manifesta que la resta de representants legals, si n’hi ha, estan conformes amb la sol·licitud en representació del menor.»

Per participar en el servei, l'usuari (alumne/a del col·legi inscrit) ha de seguir els següents passos:

Ruta d'ANADA al col·legi.
1. L'usuari s'identificarà al guia de la ruta assignada el dia d'inici de la seua participació en el servei, amb un mínim de 5 minuts d'antelació a la sortida del servei (8.30 h), amb la seua targeta personalitzada. El/la participant sempre ha de portar visible la targeta d'identificació. El trajecte s'inicia 30 minuts abans de l’entrada al col·legi per respectar la puntualitat dels participants. Els monitors no es responsabilitzaran dels participants que arribin amb retard al punt de sortida.
2. Durant el trajecte, els usuaris romandran units i en fila seguint les indicacions del monitor.
3. A la finalització del trajecte, els usuaris deixaran el grup en el moment que el monitor ho indiqui.

Estacions
Els participants podran triar els punts intermedis predeterminats denominats ESTACIÓ, que estan numerades per incorporar-se al trajecte d'ANADA o abandonar-lo en el RETORN.
El participant s'ha d’identificar a l'arribada i a la sortida.
El participant utilitzarà sempre el mateix NÚMERO ESTACIÓ per a l'ANADA i el RETORN. 

Ruta de RETORN a la capçalera
1. A la sortida del col·legi, els usuaris es dirigiran immediatament al punt de sortida acordat amb el monitor i el trajecte s'iniciarà a l'hora acordada per respectar la puntualitat dels participants ja presents. Els monitors no es responsabilitzaran dels participants que arribin amb retard al punt de sortida.
2. Durant el trajecte, els participants romandran units i en fila seguint les indicacions del monitor .
3. A la finalització del trajecte, els usuaris deixaran el grup en el moment que el pare, mare o tutor legal o persona autoritzada el reculli (mitjançant la presentació de la targeta bessona)
4. Als 10 minuts de l'hora d'arribada, si no s'ha recollit el participant, el monitor n’informarà el coordinador. El coordinador contactarà amb els pares per acordar les accions de custòdia (ESTACIÓ, familiar, col·legi), i mentrestant el participant romandrà amb el coordinador fins que l'acció sigui aplicada. Retards continuats a l’hora de deixar o recollir l'usuari pot donar lloc a la seua exclusió del servei.

HORARIS
Amb caràcter general, els usuaris dels centres adscrits, podran fer ús del servei dins del següent horari:

Els horaris dels col·legis Sa Real i la Consolació són els següents:

CC Sa Real
De març a maig

De dillus a dijous
Entrada matí: 9.00 h
Sortida Matí: 13.00 h
Entrada tarda: 15.00 h
Sortida tardes: 17.00 h
Divendres
Entrada matí: 9.00 h
Sortida matí: 14.00 h

Juny
De dillus a divendres
Entrada matí: 9.00 h
Sortida matí: 14.00 h

CC Consolació
De març a maig
De dilluns a dijous
Entrada matí: 9.00 h
Sortida matí: 12.45 h
Entrada tarda: 15.00 h
Sortida tardes: 17.00 h
Divendres
Entrada matí: 9.00 h
Sortida matí: 14.00 h

Juny
De dilluns a divendres
Entrada matí: 9.00 h
Sortida matí: 14.00 h

CEIP Cas Serres, Poeta Villangómez i Portal Nou

Durant tot el curs escolar
Entrada matí: 9:00 h
Sortida tarda: 14:00 h

Cada recorregut començarà 30 minut abans. Ja que el temps de parada en cadascuna de les estacions serà de 5 minuts aproximadament, els escolar arribaran al col·legi 5 minuts abans de l’hora d’entrada.

Es faran els ajustos necessaris d’horaris, acabant de definir les parades, tot plegat, com a conseqüència del resultat de la prova pilot que ara s’inicia.

Correu electrònic de contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Enllaços d'interés

Enllaços d’interés per a la documentació requerida a les ajudes d’autònoms i petites empreses.

- Certificat de la situació censal de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària:
· Agència Tributària

-Certificat corresponent emès per la Tresoreria General de Seguretat Social, per acreditar la mitjana de treballadors anual per a l’any 2019

Autoritzats RED:
· Seguretat social

Autònoms sense RED, però amb certificat o signatura electrònica:
· Seguretat social

Per a empresaris individuals:
· Seguretat social

Trobaràs la resta de la documentació a:
·
https://eivissa.sedelectronica.es/catalog/t/279b80fe-4036-4bce-9f6d-204b226638d8

Projectes desenvolupats dins la subvenció en matèria de prevenció, reutilització, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus per a l’any 2021 del Consell Insular d’Eivissa

Consell d'Eivissa

- “Reparació i posta a punt dels equips de contenidors soterrats situats a Av. Los Andenes,16, carrer Guillem de Montgrí, carrer Riambau, carrer Antoni Palau, carrer Josep Verdera” per import total de 11.894,30€

- “Actuacions associades a la implantació de la recollida de matèria orgànica al municipi”, per import total de 27.501,26€

Projectes subvencionats al 100% pel Consell Insular d’Eivissa: Departament de Presidència i Gestió Ambiental

 

Descobreix el projecte

Per a la transformació de la ciutat

La inversió de 4,5 milions d’euros serà un impuls per a la transformació de la ciutat i un impuls econòmic amb la contractació personal, que treballen en tres equips, al llarg d’un any per a l’execució de l’obra.

La remodelació de l’avinguda aportarà beneficis per a tota la ciutat i especialment per al veïnat i el sector comercial dels barris, impulsant l’economia local, augmentant la salut de les persones i protegint activament el clima.

Un renaixement al cor de la ciutat

Serà, sense dubte, un renaixement al cor de la ciutat, amb una imatge renovada a una de les principals vies de la ciutat, una de les més transitades per vianants i cotxes on, junt al vianant i la bicicleta, el petit comerç i la millora de la vida veïnal serà protagonista de la nova avinguda.

Amb un nou paviment, un nou carril bici, el nou enllumenat, nou i modern mobiliari urbà, nou clavegueram i nou arbrat a la nova avinguda.

La ciutadania també podrà disposar d’un nou carrer per a vianants, el de l’Arquebisbe Cardona Riera, sumam 850 metres quadrats per a vianants més a la nostra ciutat, amb bancs, arbrat i nou mobiliari a l’abast de tothom.

Què passa amb l'arbrat?

L'arbrat actual de l'avinguda d'Isidor Macabich, en la seva majoria es troba amb malalties que n’aconsellen la retirada, ja que podrien caure o s'haurien de retirar aviat com ha passat amb altres exemplars anteriorment. A primera vista no es veu, però diversos tipus de fongs maten l'arbre per dins, el debiliten i cauen. Per tant prioritzam la seguretat en una avinguda tan transitada.

Pel que fa a les arrels són tan grans que cerquen el seu espai i rompen el paviment deteriorant les rajoles o aixecant-les, de forma que són un perill i també una dificultat per a l'accessibilitat. A més, també deterioren la xarxa de sanejament. També cal tenir en compte que l'obertura de rases per millorar el sanejament, xarxa de telecomunicacions i serveis, malmetria tant les arrels que desestabilitzaria els arbres.

Per aquests motius, el més convenient per a la seguretat és substituir l'arbrat actual per unes espècies més adients.

El nou arbrat seran lledoners i Schinus molle, la seva distància amb les faroles permetrà que la il·luminació de l'avinguda sigui millor que l'actual ja que la seva alçada i distància no taparà les 190 noves lluminàries LED de la nova avinguda. Per tant es millorarà en seguretat per la planificació de la col·locació del nou arbrat.

A la nova avinguda hi haurà un total de 148 elements d'arbrat i jardineria en lloc dels 150 actuals.

Medi ambient
Nombre d`articles:
22
Agenda Local 21
Nombre d`articles:
7
Butlletí Agenda Local 21
Nombre d`articles:
1
Agenda Local 21 Organització
Nombre d`articles:
4
Agenda Local
Nombre d`articles:
1
Gestió
Nombre d`articles:
1
Platges
Nombre d`articles:
4
Urbanisme
Nombre d`articles:
6
Patrimoni
Nombre d`articles:
26
Declaració Unesco
Nombre d`articles:
1
Museus
Nombre d`articles:
8
Consorci
Nombre d`articles:
2
Història de la ciutat d'Eivissa
Nombre d`articles:
1
Béns catalogats
Nombre d`articles:
4
Espais d'interés
Nombre d`articles:
9
Mobilitat
Nombre d`articles:
9
Policia Local
Nombre d`articles:
1
Vies públiques
Nombre d`articles:
6
Comerç
Nombre d`articles:
7
Salut Pública
Nombre d`articles:
2